عنوان: انجام فعل حرام پس از تقصيري که باطل بوده است
سوال :
اگر محرم بعد از حلق یا تقصیر، یکی از محرّماتی که بر او حلال شده است را انجام دهد و بعد بفهمد حلق یا تقصیر او باطل بوده است، باید کفّاره بپردازد؟ آیا بین محرّمات در این خصوص تفاوتی هست؟
پاسخ: کفّاره ندارد.