عنوان: شک در صحت انجام تقصير
سوال :
اگر محرم بعد از حلق یا تقصیر شک کند که صحیح انجام داده است یا نه، چه وظیفه‌ای دارد؟
پاسخ: به شکّ خود اعتنا نکند.