عنوان: تقصير شيعه و سني براي يکديگر
سوال :
آیا حلق یا تقصیر کردن شیعه و سنّی برای همدیگر اشکالی دارد؟
پاسخ: اشکال ندارد.