عنوان: حلال شدن کليه محرمات پس از تقصير
سوال :
آيا در عمره تمتّع پس از تقصير، همة محرّماتي که به واسطة احرام حرام شده بود حلال مي‌شود؟
پاسخ: حلال مي‌شود.