عنوان: حلق يا تقصير قبل از خود براي ديگران در عمره مفرده
سوال :
آیا محرم در عمره مفرده می‌تواند قبل از اینکه خود تقصیر کند، برای دیگری تقصیر نماید؟
پاسخ:
اشکال ندارد.