عنوان: حلق يا تقصير قبل از خود براي ديگران
سوال :
آیا محرم در حجِّ تمتّع می‌تواند قبل از خود برای دیگری حلق یا تقصیر کند؟
پاسخ: اشکال ندارد