عنوان: زمان غسل روزه‌دار
سوال :
روزه‌داري كه در روز ماه مبارك رمضان محتلم شده است، آيا لازم است كه زود غسل كند؟
پاسخ:

لازم نيست، ولي خوب است.