عنوان: خودارضايي روزه‌دار
سوال :

کسي که نمي‌دانسته خودارضايي روزه را باطل مي‌کند و در حال روزه اين کار را کرده است، تکليف روزۀ او چه مي‌شود؟ در مورد قضا و کفاره چه وظيفه‌اي دارد؟


پاسخ:

قضا دارد.