عنوان: جنابت روزه‌دار بعد از اذان صبح
سوال :
حكم روزه‌داري که در خواب و قبل از ظهر جنب شود، چيست؟
پاسخ:

روزۀ او صحيح است.