عنوان: روز? جنب با تيمم
سوال :
کسي که در شب ماه رمضان خود را با استمناء جنب کند و وقت کافي هم براي غسل کردن داشته باشد، اما تا اذان صبح غسل نکند تا وقت تنگ شود و با تيمم روزه بگيرد، آيا روزۀ او باطل است؟
پاسخ:

روزه باطل نيست، ولي گناه‌کار است.