عنوان: ملاعب? روزه‌دار
سوال :
اگر کسي در ماه رمضان با خود ملاعبه کند و مني درون او حرکت نمايد، ولي چيزي خارج نشود، آيا روزه‌اش باطل است؟
پاسخ:

باطل نيست.