عنوان: خروج مايع شبيه به مني
سوال :
در مواقع تحريکات جنسي براي پسري در ماه رمضان مايع شفافي از او خارج گرديده است، بدون آنكه استمناء كرده باشد، آيا روزه‌اش باطل است؟
پاسخ:

اشکال ندارد.