عنوان: احتمال احتلام روزه‌دار
سوال :
من بعد از اينکه به سن بلوغ رسيدم، هر وقت بخواهم بخوابم، اگر به روي شکم بخوابم، در خواب محتلم مي‌شوم. آيا خوابيدن به اين صورت و محتلم شدن براي روزه اشکالي دارد؟
پاسخ:

اشکال ندارد.