عنوان: خوابيدن مجدد جنب، قبل از اذان صبح
سوال :

در ماه رمضان من بايد قبل از اذان صبح، غسل جنابت مي‌کردم، ولي چون خسته بودم وقتي براي سحري بيدارم کردند، سريع دوباره خوابيدم و البته مي‌دانستم که بايد غسل کنم و بعد از اذان بيدار شدم. تکليف روزۀ آن روز من چيست؟ اگر روزه باطل است، آيا کفاره هم واجب مي‌شود يا قضا کافي است؟


پاسخ:

روزه باطل نيست و قضا و کفاره ندارد.