عنوان: روز? استيجاري جنب
سوال :
شخصي که روزۀ استيجاري بر عهدۀ اوست، اگر وقتي بيدار مي‌شود، معلوم شود قبل از اذان صبح محتلم بوده، مي‌تواند روزۀ استيجاري خود را بگيرد؟
پاسخ:

اشکال ندارد.