عنوان: خوابيدن جنب، قبل از اذان صبح
سوال :
کسي که در شب ماه رمضان در خواب محتلم شود و نيمه شب از خواب بيدار شود و بدون اينکه بفهمد صبح شده يا نه، دوباره بخوابد و پس از طلوع آفتاب بيدار شود، روزۀ او چه حکمي دارد؟ 
پاسخ:

صحيح است.