عنوان: ملاعب? روزه‌دار با همسر
سوال :

اگر فرد روزه‌دار در ماه رمضان با همسر خود ملاعبه کند، حکم موارد ذیل را بیان فرمایید:

الف: بداند اگر ملاعبه کند، جنب می‌شود و اتفاقاً جنب هم شود؟


ب: قبلاً اين کار را کرده و جنب نشده و براي اولين بار بدون اينکه قصد خروج مني داشته باشد، جنب شده باشد؟


ج: قبلاً به واسطۀ ملاعبه جنب شده و احتمال مي‌داده اين بار هم جنب شود؟


د: اگر مثلاً مرد راضي و زن ناراضي باشد، در کفاره تأثيري دارد؟


هـ: کفارۀ جماع جمع است يا نه؟


و: به طور کلي، پرداختن به امور زناشويي به جز مباحث جنابت در حال روزه چگونه است؟ (صحبت‌هاي عاشقانه، تحريکات جنسي، ملاعبه و ...)پاسخ:

الف: روزه باطل است و کفاره هم دارد.

ب: اشکال ندارد.

ج: روزه صحيح است.

د: صرف عدم رضايت فايده ندارد و روزه باطل است و قضا و کفاره دارد، مگر يکي ديگري را مجبور کند و اختيار را از او بگيرد که روزه باطل است، ولي کفاره بر گردن کسي است که مجبور کرده است.

ه: کفارۀ جماع با همسر جمع نيست و با حرام جمع است.

و: بسيار بد است و ارزش روزه را مي‌برد، ولي مُفسد نيست.