عنوان: روز? جنب با تيمم
سوال :
کسي که مي‌داند نمي‌تواند تا قبل از اذان صبح غسل کند، آيا مي‌تواند خود را جنب کند و با تيمم روزه بگيرد؟ و آيا روزۀ او صحيح است يا نه؟
پاسخ:

اشکال ندارد.