عنوان: استنشاق آب در دهان و بيني
سوال :
استنشاق (آب در بيني کردن) در حال روزه، آيا روزه را باطل مي‌كند؟
پاسخ:

اشکال ندارد؛ همچنين در دهان.