عنوان: چشيدن غذا توسط روزه‌دار
سوال :
چشيدن شوري و يا شيريني غذا براي روزه چه حكمي دارد؟
پاسخ:

اگر فرو نرود، اشکال ندارد.