عنوان: احساس کردن مز? طعام سحري در طول روز
سوال :
احساس کردن مزۀ طعامي که در حين سحري خورده شده، براي روزه دار اشکالي دارد؟
پاسخ:
اشکال ندارد.