عنوان: جويدن آدامس
سوال :
آيا روزه‌دار مي‌تواند آدامس بجود؟
پاسخ:

جايز نيست.