عنوان: قرار دادن غير خوراکي در دهان
سوال :
اگر شخصي چيزي غير خوراكي را دهان قرار دهد و احساس شوري (يا هر نوع مزۀ ديگر) کند، روزۀ او چگونه است؟
پاسخ:
اشکال ندارد.