عنوان: خورن سحري تا پايان اذان صبح
سوال :
آيا شخص مي‌تواند در هنگام سحري خوردن تا آخر اذان صبح غذا بخورد و بعد هم در مغرب از بعد از تمام شدن اذان مغرب افطار کند؟
پاسخ:

اول اذان، بلکه يک مقدار قبل از اذان خودداري کند.