عنوان: باقي ماندن سحري بين دندان‌ها
سوال :

غذايي که از سحري زير دندان مي‌ماند، در موارد زير چه حکمي دارد:

الف: اگر به صورت عمدي فرو داده شود؟


ب: اگر غير عمدي و خودبه‌خود فرو رود؟پاسخ:

الف- روزه باطل است.


ب- اشکال ندارد.