عنوان: وجوب گفتن اذکار صدگانه در زيارت عاشورا
سوال :

آيا در انتهاي‌ زيارات‌ عاشورا بايستي‌ جملات‌ سلام‌ و لعن‌ را صد مرتبه‌ تكرار كرد يا اين‌ كه‌ گفتن‌ يك‌ مرتبه‌ هم‌ كافي‌ است‌ و ثواب‌ دارد؟ بعضي‌ يك‌ مرتبه‌ مي‌خوانند و مي‌گويند «مأة مرّة» آيا صحيح‌ است‌؟

 


پاسخ:

قرائت‌ زيارت‌ عاشورا با يك‌ لعن‌ و يك‌ سلام‌ هم‌، صحيح‌ و كافي‌ است‌ و اثرات‌ خود را دارد و مصداق‌ توسّل‌ است‌. لكن‌ معلوم‌ است‌ كه‌ در مستحبّات‌ چنانكه‌ از روايات‌ هم‌ فهميده‌ مي‌شود، به‌ هر اندازه‌ كه‌ آورده‌ شود، مستوجب‌ ثواب‌ است‌.