عنوان: تفحص در زمان افطار
سوال :
اگر کسي به واسطۀ تاريکي هوا يقين كند كه مغرب شده و افطار نمايد، ولي بعد از اذان مغرب معلوم شود كه مغرب نبوده است، آيا قضا و کفارۀ روزه لازم است؟
پاسخ:

اگر تفحّص کرده است، قضا و کفاره ندارد و اگر تفحص نکرده، قضا دارد.