عنوان: اطمينان به اذان رسانه‌ها
سوال :
با توجه به اينکه راديو و تلويزيون سر وقت اذان مي‌گويند، آيا نيازي هست که کمي قبل و بعد از اذان صبر کنيم؟
پاسخ:

لازم نيست.