عنوان: اطمينان به زمان مندرج در تقويم‌ها
سوال :
آيا با اطمينان به ساعت و تقويم‌ها و بدون اينکه نسبت به افق تحقيق شود، مي‌توان سحري خورد و افطار کرد؟
پاسخ:

می‌تواند.