عنوان: نيت روز? قضا
سوال :
کسي در غير ماه رمضان نيت کرده که اگر روزۀ واجبي بر عهدۀ من باشد، اين روزه قضاي آن و در غير اين صورت، روزۀ مستحبي باشد. اولاً، آيا چنين نيتي صحيح است؟ ثانياً، اگر بعد از ظهر همان روز عمداً روزۀ خود را افطار کرد، حکم روزۀ او چيست و آيا وظيفه‌اي دارد؟
پاسخ:

چنین نیتی اشکال ندارد و خوردن روزه هم اشکال ندارد.