عنوان: نيت روز? غير ماه رمضان
سوال :
کسي که عمداً در روز ماه مبارک رمضان، نيت روزۀ غير ماه رمضان نمايد، روزۀ او چه حکمي دارد؟
پاسخ:

روزۀ او صحيح است، بلکه اين کار ممکن نيست.