عنوان: نيت روز? استيجاري
سوال :
آيا بعد از طلوع فجر و قبل از ظهر در حالي که هيچ يک از مفطرات را انجام نداده باشم، مي‌توانم نيت روزۀ استيجاري كنم؟
پاسخ:

اشکال ندارد.