عنوان: تصميم به ابطال روزه
سوال :
شخصی در ماه رمضان تصمیم می‌گیرد که روزۀ خود را باطل کند، ولی قبل از اینکه کاری که مبطل روزه باشد انجام دهد، از تصمیم خود منصرف می‌شود. روزۀ او چه حکمی پیدا می‌کند؟
پاسخ:

اشکال ندارد.