عنوان: تغيير نيت روز? مستحبي به واجب
سوال :
آيا کسي که نيت روزۀ مستحبي کرده، مي‌تواند بعد از اذان صبح از نيت خود به روزة واجب عدول کند؟
پاسخ:

نمی‌تواند، مگر ماه مبارک رمضان باشد که باید عدول کند.