عنوان: استمرار در نيت
سوال :

اينکه گفته مي‌شود در نيت استمرار لازم است، در روزه اگر کسي ارادۀ خوردن نمايد و سپس از ارادۀ خود برگردد، آيا روزه‌اش باطل مى‌شود؟


پاسخ:

تا چيزي نخورده، روزۀ او باطل نمي‌شود.