عنوان: نيت در اول ماه
سوال :
آيا نيت روزة کل ماه رمضان در اوّل ماه كافي است؟
پاسخ:

کافي است.