عنوان: نيت دوگانه براي روزه قضا يا مستحبي
سوال :

شخصي که نمي‌داند روزة قضا دارد يا نه، آيا مي‌تواند به نيت اينکه اگر روزة قضا دارد، روزه بگيرد و اگر نداشت روزة مستحبي باشد؟ آيا اگر بعداً مطمئن شود که روزة قضا داشته، همان روزه جايگزين مي‌شود يا اينکه چون نيت آن روزه دقيق نبوده، دوباره بايد روزة قضا بگيرد؟پاسخ:

اشکال ندارد و اگر بعداً فهميد که روزه بر ذمّة او بوده است، همان روزه کفايت مي‌کند.