عنوان: نيت چند روزه با يکديگر در يک روز
سوال :

کسي که روزة قضا دارد، آيا مثلاً در روز عيد غدير که روزه مستحب است، مي‌تواند هم به نيت روزة قضا و هم استحبابي که براي روزه گرفتن اين روز است، روزه بگيرد؟



پاسخ:

نيت قضا کند، ثواب روزة مستحبي را هم خداوند عنايت مي‌کند.