عنوان: نيت روزه در طول روز
سوال :

آيا بعد از طلوع فجر و قبل از ظهر در حالي که هيچ يک از مفطرات را انجام نداده باشم، مي‌توانم نيت روزة استيجاري كنم؟


پاسخ:

اشکال ندارد.