عنوان: تاثير تصميم بر بطلان روزه
سوال :

شخصی در ماه رمضان تصمیم می‌گیرد که روزة خود را باطل کند، ولی قبل از اینکه کاری که مبطل روزه باشد انجام دهد، از تصمیم خود منصرف می‌شود. روزة او چه حکمی پیدا می‌کند؟پاسخ:

اشکال ندارد.