عنوان: عدول نيت از روزه مستحب به واجب
سوال :

آيا کسي که نيت روزة مستحبي کرده، مي‌تواند بعد از اذان صبح از نيت خود به روزة واجب عدول کند؟پاسخ:
نمی‌تواند، مگر ماه مبارک رمضان باشد که باید عدول کند.