عنوان: ذکر نيت بر زبان
سوال :

همين که کسي براي سحري بلند شود، نيت به حساب مي‌آيد يا اينکه حتماّ بايد نيت را بر قلب يا زبان جاري کرد؟پاسخ:

کفايت مي‌کند.