عنوان: نيت کلي
سوال :

آيا نيت روزة کل ماه رمضان در اوّل ماه كافي است؟پاسخ:

کافي است.