عنوان: نياز و يا بالا بودن قيمت نرم افزارهاي قفل دار
سوال :

اگر کسي مجبور شود به علت نياز شديد به نرم‌افزاري و در دسترس نبودن آن و يا بالا بودن قيمت، قفل نرم‌افزاري را بشکند اشکال دارد؟پاسخ:

حرام است.