عنوان: ذکر ممنوعيت شکستن يا تکثير بر روي سي دي
سوال :

نرم‌افزارهايي که هيچگونه تذکري براي اجازه تکثير يا عدم اجازه ندارد را مي‌توان تکثير کرد يا بايد از رضايت صاحب اثر مطمئن بود و در اين مورد تحقيق کرد؟



پاسخ:

استفاده اشکال ندارد و تحقيق لازم نيست.