عنوان: جدا بودن چاه توالت و آشپزخانه
سوال :

آيا لازم است چاه توالت و چاه آشپزخانه به جهت وارد نشدن ذرات غذا، برنج و نان به چاه توالت، جدا باشد؟


پاسخ:

لازم نيست.