عنوان: اگر باعث نجس شدن شخصي شويم، بايد اطلاع دهيم؟
سوال :

اگر باعث نجس شدن شخصي و يا متعلّقاتش شوم، آيا بايد به او اطلاع دهم؟ اگر مدّتي از آن گذشته باشد چطور؟


پاسخ:

لازم نيست.