عنوان: حکم آب بدن حيوانات حرام گوشت در باران
سوال :

در روستای ما حيوانات و پرندگان حرام گوشت (مانند سگ و كلاغ) بسيار وجود دارند، آيا هنگامی که برف و باران در کوچه‌ها يا صحن‌های منازل می‌بارد، آبهائی که به بدن يا لباس اصابت می‌کند نجس است؟


پاسخ:

پاک است.