عنوان: شستن محل زخم
سوال :

زخم شدن دستم را فراموش کردم و آن را بدون التفات شسته و با حوله خشک کردم. ولی بعد ديگر خونی نديدم، آيا دستم پاک شده؟


پاسخ:

دست و حوله پاک است و اگر وضو هم گرفته و غسل کرده صحيح است.