عنوان: گذاردن دست خيس به کفار
سوال :

آيا رساندن دست خيس به مكان‌ها و لوازم خصوصي اهل کتاب و كفّار، موجب نجاست دست می شود؟


پاسخ:

موجب نجاست نمي‌شود مگر بدانيم آن مکان‌ها يا اساسيه‌ها نجس هستند.